Stránky bhaktimarga.cz provozuje:

Bhakti Marga Organization CZ, z.s.

IČ: 08560536

Petříkovice 3

Mladoňovice

53821

Kontaktní údaje správce jsou:

Iva Čenovská

Petříkovice 3

Mladoňovice

53821

czech@bhaktimarga.cz

 

Stanovy Bhakti Marga Organization CZ, z.s.
(dále jen „Stanovy”)

I. Základní ustanovení

1. Název a sídlo Spolku.
Spolek nese název: Bhakti Marga Organization CZ, z.s. (dále také jako „Spolek”}.
Sídlem Spolku je: Petříkovice 3, Mladoňovice, 5321. 
Bhakti Marga Organization CZ, z.s. je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové dne 19. října 2019, oddíl L, vložka 14227.

2. Právní povaha Spolku.

Bhakti Marga Organization CZ, z.s. je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů se řídí těmito Stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

II. Účel a hlavní činnost

1. Účel Spolku a hlavní činnost.

Účelem Spolku je:

– Propagace Bhakti (nesobecké lásku k Bohu} dle učení Bhakti Margy a duchovního učitele Svámího Vishwanandy;
Spolek má neziskový charakter. Hlavní činností Spolku je ochrana a uspokojování zájmů, k jejichž naplňování je Spolek založen a jež jsou vedeny v souladu s účelem činnosti Spolku, zejména:
– Podpora individuálního a duchovního rozvoje prostřednictvím cvičení a meditace;
– Navazování kontaktů s iniciativami a institucemi s obdobnými cíli v ČR i v zahraničí a přispívání k propagaci uvedených aktivit; a
– Podporování zájmů svých členů v souladu s cíli Spolku.

Vedlejší činnosti spolku jsou:

– Výroba, obchod a služby neuvedené v příloháh 1 až 3 živnostenského zákona; 

Ill. Členství

1. Charakter členství.

Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku mohou být osoby, které souhlasí se Stanovami a cíli Spolku.
2. Vznik členství.

Každý žadatel o členství je povinen doručit do sídla Spolku vlastnoručně podepsanou přihlášku. Obsah, formu a náležitosti přihlášky stanoví Výbor. O přijetí za člena rozhoduje na základě přihlášky Výbor. Výbor si může vyžádat od žadatele o členství dodatečné informace. Členství vzniká po oznámení rozhodnutí o přijetí. Žadatel svým podpisem na přihlášce stvrzuje, že se seznámil se zněním Stanov Spolku a s ostatními vnitřními dokumenty Spolku, že se zněním těchto dokumentů souhlasí a bude se jimi řídit. Výbor rozhodne o přihlášce nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy byla přihláška Spolku doručena.
3. Členství.
Členství ve Spolku je nepřenosné a nepřevoditelné.

Členství ve Spolku nepřechází v případě úmrtí fyzické osoby na dědice.

4. Zánik členství.
Členství ve Spolku zaniká:

a) vystoupením člena ze Spolku – musí být učiněno písemnou formou a prokazatelně doručeno do sídla Spolku, v opačném případě je neplatné;
b) úmrtím člena (fyzické osoby) Spolku;

c) vyloučením člena ze Spolku. O vyloučení člena ze Spolku rozhoduje Výbor spolku, a to zejména z důvodů neplnění povinností člena, uvedení nepravdivých důvodů či prohlášení v přihlášce a souvisejících dokumentech, jakož i neplnění jakýchkoliv finančních povinností,
d) rozhodnutím Výboru spolku o přeměně spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Členství zaniká dnem prokazatelného doručení písemného sdělení člena o vystoupení Výboru, nebo dnem rozhodnutí Výboru o vyloučení.
Pokud má člen Spolku svěřen do užívání majetek Spolku, je povinen tento majetek neprodleně vrátit, nebude-li dohodnuto jinak, a je povinen neprodleně uhradit případné finanční povinnosti vůči Spolku.
5. Základní povinnosti členů Spolku.

Členové Spolku jsou zejména povinni:
a) dodržovat tyto Stanovy a rozhodnutí orgánů Spolku;

b) přispívat k naplňování účelu Spolku;
c) svým vystupováním a jednáním chránit a budovat dobré jméno Spolku;
d) oznámit Spolku případnou změnu adresy či sídla pro doručování nebo jiné důležité změny.

6. Základní práva členů Spolku.
Členové Spolku mají právo podílet se na všech výhodách členství ve Spolku, zejména:

a) využívat aktivit zajišťovaných či zprostředkovaných Spolkem;

b) volit a být voleni do orgánů Spolku, a to po dovršení věku 18 let;

c) obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;

d) rezignovat na členství ve Spolku.
7. Informování členů Spolku.
Členové Spolku budou o důležitých skutečnostech informování písemným sdělením nebo sdělením uveřejněným na internetových stránkách Spolku nebo jakoukoli jinou vhodnou formou dle uvážení Výboru.
8. Pozastavení členství.
Výbor může dočasně pozastavit členovi výkon jeho členských práv ve Spolku, pokud:

a) člen Spolku porušuje nebo neplní členské povinnosti;

b) jedná způsobem, který je v rozporu se zájmy Spolku;

c) tak stanoví další orgány Spolku.

Pozastavit výkon členských práv je možné nejdéle na 30 dnů. Opakované pozastavení je možné po uplynutí nejméně 30ti dnů od posledního pozastavení výkonu členských práv.
Pozastavení členství se nedotýká možnosti rozhodnout o vyloučení člena dle těchto Stanov.
9. Seznam členů.
Výbor Spolku vede seznam členů Spolku, v němž se zapisuje:

a) u fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, bydliště člena Spolku, u právnických osob: firma, sídlo a IČ;
b) datum vzniku členství ve Spolku;

c) datum zániku členství ve Spolku;
d) údaje potřebné pro komunikaci s členem;

e) další údaje, které Předseda uzná za potřebné.

Zápisy do seznamu členů provádí Výbor při vzniku členství nebo při dalších událostech rozhodných pro údaje vedené v seznamu členů. Seznam členů je zpřístupněn v sídle Spolku.

IV. Orgány Spolku
1. Společná ustanovení.
Orgány Spolku jsou Členská schůze a Výbor.

2. Členská schůze.
Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku a koná se minimálně jednou ročně. Členskou schůzi tvoří všichni členové Spolku.
Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou rovné.
K platnému přijetí rozhodnutí Členské schůze je zapotřebí prostá většina hlasů přítomných členů.

Členskou schůzi svolává a její průběh řídí Výbor. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Členská schůze. Nesvolá-li Výbor zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady Spolku sám.
Členům Spolku musí být odeslána pozvánka na Členskou schůzi alespoň 14 dnů přede dnem jejího konání, a to prostřednictvím pošty, e-mailové zprávy či SMS zprávy.
Do působnosti Členské schůze zejména patří:
a) schvalování, doplňování či měnění Stanov;

b) volba Výboru;

c) rozhodování o základních zásadách činnosti Spolku;
d) rozhodování o vyloučení člena;

e) rozhodování o zániku nebo přeměně Spolku, likvidátorovi a zásadách vypořádání;

f) rozhodování o dalších otázkách dle rozhodnutí Členské schůze či Stanov.

K platnosti usnesení o změnách stanov a sloučení a zrušení Spolku je zapotřebí souhlasu 2/3 přítomných členů oprávněných k hlasování.
Členská schůze hlasuje tajně nebo veřejně, nerozhodne-li jinak, platí, že hlasuje veřejně. O každém jednání Členské schůze se pořizuje zápis. Zápis musí obsahovat zejména: datum a místo konání Členské schůze, přijatá usnesení a nepřijaté návrhy usnesení, výsledky hlasování, námitky členů proti rozhodnutí Členské schůze těch členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohou zápisu z jednání Členské schůze jsou podklady, které byly předloženy k projednaným bodům.
3. Výbor.
Výbor je statutárním orgánem Spolku. Statutární orgán má minimálně tři členy.

Výbor volí Členská schůze z řad členů Spolku. Výbor je volen Členskou schůzí na dobu 5 let. Výbor se funkce ujímá v den následující po dni volby.
Výbor si ze svého středu volí Předsedu. Předseda Výboru organizuje a řídí činnost Výboru, vč. svolání Výboru. Výbor může být svolán i z podnětu ostatních členů výboru.
Spolek zastupuje navenek Předseda Výboru. Předseda je oprávněn jednat samostatně. Za Spolek se předseda podepisuje tak, že k jeho názvu připojí svůj podpis a údaj o své funkci. Za Spolek jsou dále oprávněni rovněž jednat alespoň dva členové Výboru společně. Za Spolek se podepisují tak, že k jeho názvu připojí své podpisy a údaje o své funkci.
Výbor řídí a organizuje běžnou činnost Spolku a rozhoduje ve věcech spojených se správou Spolku a s předmětem činnosti Spolku s výjimkou těch věcí, které jsou podle právních předpisů ve výlučné působnosti Členské schůze.
Předsedu výboru Spolek zastupuje v době jeho nepřítomnosti jiný jím pověřený člen Výboru.

Předseda Výboru je oprávněn pověřit ostatní členy Výboru k činnostem v rámci předsedou určené dílčí působnosti spadající do působnosti statutárního orgánu.
Kdo přijme funkci člena výboru Spolku, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a péčí řádného hospodáře. Člen výboru Spolku vykonává funkci osobně.
K přijetí rozhodnutí Výboru je potřeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů výboru, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Výboru.

 

Předseda Výboru je oprávněn k samostatnému rozhodování o záležitostech Spolku, rozhoduje o nakládání s majetkem do 100.000,- Kč (,,sto tisíc korun českých”), nad 100.000,- Kč (,,sto tisíc korun českých”) jen se souhlasem Výboru.
Výbor je odpovědný za vedení účetnictví Spolku.

Výbor dále připravuje podklady pro jednání Členské schůze.

Člen Výboru je oprávněn ze své funkce odstoupit. Jeho funkce zaniká 1 (jeden) měsíc poté, co doručí své odstoupení do sídla Spolku a vhodným způsobem oznámí tuto skutečnost všem členům Spolku.

 

V. Hospodaření Spolku

1. Hospodaření Spolku.

Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Zdroji majetku Spolku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob;

b) výnosy z majetku a práv Spolku;

c) dotace a granty;

d) výtěžky z akcí pořádaných Spolkem a z hospodářské činnosti.

Tyto příjmy Spolek použije zejména na svou činnost a její zabezpečení personální i věcné.

Za hospodaření Spolku odpovídá Výbor, který každoročně předkládá Členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Členskou schůzí.

Vedlejší činností Spolku může být vyvíjení hospodářské činnosti, která je v souladu s účelem činnosti Spolku a která zároveň slouží hospodárnému využití majetku Spolku.
2. Roční účetní závěrka nebo přehled o maietku a závazcích.
Spolek je povinen sestavit za každý kalendářní rok roční účetní závěrku nebo přehled o majetku a závazcích, vycházející z povinností dle souvisejících právních předpisů, a to do šesti měsíců od skončení roku. Návrh připraví Výbor.

 

VI. Závěrečná ustanovení

1. Zánik Spolku.
Spolek zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí s jiným Spolkem na základě rozhodnutí Členské schůze;

b) rozhodnutím soudu.
Zaniká-li Spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

Členská schůze může rozhodnout, že se Spolek ruší:

a) s likvidací,
b) bez likvidace, formou fúze s jiným Spolkem nebo rozdělením.
2. Likvidace Spolku.
Likvidátory Spolku jmenuje Členská schůze.

Pro určení likvidačního zůstatku provedou likvidátoři účetní závěrku ke dni vstupu Spolku do likvidace.
Likvidační zůstatek se rozděluje na základě rozhodnutí Členské schůze podle návrhu likvidátorů.
3. Změna Stanov.
Změna těchto Stanov je možná pouze písemnou formou. Změna Stanov Spolku nabývá platnosti dnem jejího přijetí Členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou stanovy vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
Znění těchto Stanov bylo schválenou Členskou schůzí konanou dne 17. 8. 2019, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 17.8.2019.