ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UDÁLOSTI

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UDÁLOSTI

I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Bhakti Marga Organization CZ, z.s., IČ: 08560536 se sídlem Petříkovice 3, 538 21 Mladoňovice
(dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Petříkovice 3, 538 21 Mladoňovice
email: info@bhaktimarga.cz
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
V případě událostí a kurzů jde o osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, duchovní jméno a email. Uvedení duchovního jména je volitelné. Při uvedení duchovního jména bere subjekt údajů (nebo jeho zákonný zástupce) na vědomí, že je to informace, která souvisí s jeho náboženskou nebo filozofickou vírou, která je zmíněna v článku 9 (1) GDPR. Subjekt údajů (nebo jeho zákonný zástupce) si je vědom, že může odmítnout dát souhlas nebo že může kdykoliv vzít souhlas zpátky. Pro takové případy je nutné kontaktovat správce osobních údajů pomocí emailu info@bhaktimarga.cz.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vašeho souhlasu s pořizováním audio a video záznamů Vás či Vašeho nezletilého dítěte (s Vaším souhlasem) na dané události.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro dosažení účelu sbírání osobních údajů, čímž jsou propagační účely organizace Bhakti Marga zmíněné výše.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• souhlas osoby (v případě nezletilých souhlas jejich zákonného zástupce) s pořízením audio a video záznamů osoby a případně jejího nezletilého dítěte,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů jsou:
• organizace a zajištění události, na níž se registrujete,
• propagační účely organizace Bhakti Marga,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu
čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
• zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména technická zabezpečení v podobě počítačového uložiště, hesel, antivirových programů a změny zálohování.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním registračního formuláře na událost potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a se Zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 5.2.2023